1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก "บ้านสวย เมืองสุข" ประจำปี 2561 จำนวน 3 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม

          วันนี้ (10 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก "บ้านสวย เมืองสุข" ประจำปี 2561 เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์และแนวทางดำเนินการที่กำหนด โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศ อันดับที่ 1และอันดับที่ 2 ของแต่ละกลุ่มจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลารัตภูมิ ระโนด สทิงพระ ควนเนียง สิงหนคร บางกล่ำและอำเภอกระแสสินธุ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์, กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ สะเดา นาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาหม่อม และอำเภอคลองหอยโข่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่บ้านทุ่งปริง หมู่ที่ 1 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อมและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่บ้านต้นโก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา

          นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการ "บ้านสวย เมืองสุข" : น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำริให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขและขับเคลื่อนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 ม.ค. 62