1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา

           วันนี้ (10 ม.ค.62) เวลา 14.00 น. นายวรณัฎฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา โดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ในฐานะคณะกรรมการ ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. (ท) มทบ.42 สนง.ทสจ.สข.ด่านศุลกากร อำเภอทุกอำเภอ สถานีตำรวจภูธรทุกสถานีเข้าร่วม

          สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในด้านสถานการณ์การเกิดเหตุในพื้นที่ 4 อำเภอ คดีอาญาทั่วไป และคดีที่น่าสนใจ ตามสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม สถิติอุบัติเหตุจราจร สถานการณ์ด้านการข่าวเพื่อความมั่นคง มาตรการป้องกัน ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งประเด็นที่การประชุมให้ความสำคัญ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพของกล้อง จุดในการติดตั้ง และจำนวนกล้อง ให้เหมาะสมและเพียงพอ อาจจะต้องขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในการติดตั้งกล้องวงจรปิด น่าจะทำให้มาตรการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพขึ้น

          ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ซึ่งข้อมูล และหรือเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยมีน้อย แต่ก็พร้อมที่จะเป็นหน่วยงานหนึ่งในการแจ้งข้อมูลในเรื่องดังกล่าว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
10 ม.ค. 62