1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความสุขและรอยยิ้มที่สดใสของบรรดาเด็กๆ

          วันนี้ (12 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ ตำหนักเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2562 โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการ ประชาชนและผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างคับคั่ง

          สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี การแสดง การมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี การจัดนิทรรศการ การเล่นเกม มอบของรางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มกิจกรรม อาหาร ผลไม้ และของที่ระลึก เป็นรายกระทรวง/หน่วยงาน อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาจัดนมกล่อง/ขนม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาจัดของที่ระลึก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง/สนง.คลังจังหวัดสงขลา จัดไอศกรีม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมจัดลูกชิ้นลวก สนง.ประมงจังหวัดสงขลาจัดการแสดงสัตว์น้ำ เป็นต้น ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นของตำหนักเขาน้อยและท้องฟ้าที่ปรอดโปร่ง ทำให้การจัดงานลุล่วงไปด้วยดี

         สำหรับการจัดงานวันเด็กของไทย สืบเนื่องเมื่อ พ.ศ.2498 อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ตามความเห็นคล้อยตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กขึ้นมา คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมาทางราชการได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติสำหรับประเทศไทย และจัดติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ.2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ เพื่อความเหมาะสมด้วยเหตุผลว่าในเดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทยเราเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการมาร่วมงาน ประการต่อไปก็คือ วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด จึงเห็นว่าควรจะเปลี่ยนไปเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเสีย ทุกสิ่งทุกอย่างได้สะดวกสบายขึ้น และมีความเหมาะสมมากกว่า คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 จึงประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

กรรณิการ์ ดอเลาะ /ข่าว
อมลรดา ชูประสิทธิ์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ม.ค. 62