1.1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

          วันนี้ (14 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ คณบดี ผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ หัวหน้าสถานีคลองหอยโข่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเฝ้า ฯ รับเสด็จ
          

สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ตั้งอยู่ ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง หมู่ที่ 5 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นสถานีวิจัยที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นลำดับที่ 4 ของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ” และเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่คลองหอยโข่ง ในนามของโครงการตามพระราชดำริคลองจำไหร - หอยโข่ง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 598 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 45 ไร่ พื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 95 ไร่พื้นที่ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน 30 ไร่ พื้นที่แปลงนิเวศน์วิทยา 55 ไร่ พื้นที่แปลงปาล์มน้ำมัน 185 ไร่ พื้นที่แปลงพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน 25 ไร่ พื้นที่แปลงหญ้าเลี้ยงโค 45 ไร่ พื้นที่แปลงพืชอาหารสัตว์ 30 ไร่ พื้นที่แปลงยางพารา 30 ไร่ พื้นที่แปลงพืชไร่ 17 ไร่ พื้นที่แปลงไม้ผล 8 ไร่ พื้นที่ทำการ/อาคาร/บ้านพัก 20 ไร่ พื้นที่ถนนและแนวคูน้ำ 13 ไร่
โอกาสนี้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ถวายรายงานถึงผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งมีภารกิจการผสมพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทาน แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในชนบทของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแพะต่อภูมิภาคนี้ของประเทศ จึงได้ให้ความสนใจและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแพะมาโดยตลอด


           จากนั้นพระราชทานแพะแก่หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงแพะอำเภอละงูและคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 ราย ทรงปล่อยฝูงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ลง แปลงจำนวน 15 ตัว จากนั้นทรงวาดรูปแพะและเสด็จขึ้นบนโรงเรือนเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และพันธุ์ชามี่พระราชทานทอดพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงแพะพันธุ์ชามี่ก่อนเสด็จไปยังด้านหน้าโรงเรือนเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลและพันธุ์ชามี่พระราชทานทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ศิริลักษณ์ แคล้าคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา