1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มเทศบาลนครสงขลา

          วันนี้ (15 ม.ค.62 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มเทศบาลนครสงขลาโดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         

          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ. ศ. 2559 - 2564 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยและรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะใช้หลักการใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง, เป็นหมู่บ้านชุมชนที่มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ขยะอันตรายและการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด,โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะตามแนวทางที่กำหนด, และการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีประกาศกำหนดวันเวลาในการเก็บขนขยะแยกตามประเภทตามแนวทางที่กำหนดและให้ทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพื้นที่ cluster และมีข้อสรุปในการกำหนดวิธีการกำจัดขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ cluster ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

          นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม cluster เทศบาลนครสงขลา โดยปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้นำขยะไปกำจัดจริงในกลุ่มเทศบาลนครสงขลาตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดจำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย ทม.สิงหนคร ทม.เขารูปช้าง ทม.ม่วงงาม ทต.เกาะแต้ว ทต.พะวงสทิงพระ ทต.นาทับ อบต.ท่าข้าม อบต.เกาะยอ อบต.ทุ่งใหญ่
อบต.ทุ่งหวัง อบต.วัดขนุน อบต.วัดจันทร์ อบต.ฉาง และอบต.ตลิ่งชัน

กรรณิการ์ ดอเลาะ ภาพ/ข่าว
15 ม.ค.62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา