1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานวันครูประจำปี 2562 น้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภายใต้หัวข้อ "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ

          วันนี้ (16 ม.ค. 62) ที่หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา, สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา, สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วนในเขตอำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมพิธีครั้งนี้
          นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันครูและกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดงานต่อเนื่องกันมาเป็นประจําทุกปี จนถึงปัจจุบัน สำหรับปีพุทธศักราช 2562 คณะกรรมการจัดงานวันครู ได้กำหนดหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานวันครูว่า “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ
ทั้งนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครูในปีนี้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อมมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
         สำหรับกิจกรรมมีการประกอบมีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรปัจจัยธนบัตร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบโล่และเกียรติบัตรชูเกียรติให้แก่ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสงขลา จำนวน 12 รางวัล, รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค จำนวน 4 รางวัล, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับจังหวัด 5 รางวัล, รางวัลสถานศึกษากศน. ดีเด่น จำนวน 16 รางวัล พร้อมมอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวน 1 ทุนและทุนนักเรียนประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 6 ทุน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
16 ม.ค. 62