1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

          วันนี้ (15 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 และให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและคณะที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาลมิติบูรณาการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดสงขลา ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา/ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา สำนักงานทางหลวงที่ 18 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสะเดาเข้าร่วม

          นางสาวสุชาดา กาญจนนิมมาน นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล มิติบูรณาการของแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณที่ก่อให้เกิดผลสัมฤิทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนบูรณาการ รวมถึงการประเมินความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆที่ได้รับงบประมาณว่ามีประโยชน์ส่งผลต่อตัวผลลัพธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนบูรณาการมากน้อยเพียงใด อีกทั้งการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนหรือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแผนบูรณาการในครั้งนี้

          นอกจากนี้ได้มีการหารือ ตอบข้อซักถามและเสนอความคิดเห็นในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และประเทศโดยรวม อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 ม.ค. 62