1.1

จังหวัดสงขลา จัดการอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน รุ่นที่ 8 พร้อมเดินหน้าสร้างจิตรสำนึกในการปกป้องและเชิดชุสถาบันพระมหากษัตริย์

          วันนี้ (15 ม.ค. 62) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีชโฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีณัฏฐ์  หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน รุ่นที่ 8 พร้อมเดินหน้าสร้างจิตรสำนึกในการปกป้อง และเชิดชุสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 7 จังหวัด 77 อำเภอ 77 ตำบล ประกอบด้วย ผู้ช่วยจ่าจังหวัด ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน  รวม 392 คน ซึ่งจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ 877 ตำบล

          ด้านนายหมวดตรี  โกวิทย์ อุบลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการเลือกตั้ง กล่าวว่า กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้กำหนดให้มีการอบรมผู้ช่วยจ่าจังหวัด และชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยผู้ช่วยจ่าจังหวัด 74 จังหวัดจังหวัดละ 1 คน (ยกเว้นจังหวัดตากและมุกดาหาร) และชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน 877 ตำบล (ยกเว้นตำบลในอำเภอเกาะสมุย) ตำบลละ 1 ชุดชุดละ 5 คน 877 ชุด รวม 4,385 คน แต่ละชุดประกอบด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล 1 คน หน่วยทหารประจำพื้นที่ 1 คน กำนันตำบลเป้าหมาย 1 คน และผู้แทนส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอ 2 คนรวม ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 4,459 คน เป็นการอบรมออกเป็น 12 รุ่นรุ่นละ 3 วันระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562

          นายวีณัฏฐ์  หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นการดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีการลดความเหลื่อมล้ำสร้างสมดุลในการสร้างความเข้มแข็งภาคพลเมืองนโยบายของรัฐข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โดยร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยใช้หลักการดำเนินชีวิตเมื่อเผชิญปัญหาความขัดแย้งและการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคโดยมีกรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ตรวจสอบค้นหาแนวทางการจัดกิจกรรม โดยจัดเวทีสานเสวนา เพื่อค้านหาแนวทางการจัดกิจกรรม สร้างความรักความสามัคีปลองดองสมานฉันท์ ให้มีความเหมาะสมตามบริบทและพื้นที่ , ปลูกฝังสร้างความรู้ความเข้าใจ ในทัศนคติความเป็นไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สร้างความรู้ ความเข้าใจ สำหรับประชาชนในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดเห็น และอุดมการณ์ทางการเมืองโดยส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรักและความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และลดความขัดแย้งของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองของรัฐ , ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรักลดความขัดแย้ง ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยสร้างเสริมการให้ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่กับการดำเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบิดเบือนและนำเสนอข้อมูล

อมลรดา ชูประสิทธิ์/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 ม.ค. 62