1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์สวัสดิการประชาชน เพื่อหารือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของจังหวัดสงขลา และติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสรุปของเครือข่ายภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

วันนี้ (15 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสวัสดิการประชาชนจังหวัดสงขลา เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของจังหวัดสงขลา และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสรุปของเครือข่ายภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยมีนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาความคิด , สถาบัน กศน.ภาคใต้ , ศูนย์พัฒนาการเมือง ,สภาเกษตร , สภาองค์กรชุมชน และเครือข่าวองค์กรภาคประชาชน ตัวแทนภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 7 เพื่อติดตามความคืบหน้าปัญหาที่มีการนำเสนอไปจากการประชุม 6 ครั้งที่ผ่านมา โดยมีการเสนอปัญหาใหม่ จำนวน 15 ประเด็น อาทิ การขุดลอกทะเลสาบสงขลา เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง การจัดการประชุมเสนอปัญหาในระดับอำเภอ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนความครบถ้วนของปัญหาต่าง ๆ การจัดให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานและโครงการ การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการขยะ การใช้เวทีประชุมประจำเดือนของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์โครงการที่มีประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ การล่วงละเมิดสิทธิเด็ก สตรีและการแก้ไขปัญหาทางหลวงแผ่นดิน บริเวณโรงเรียนวัดเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ แม้ว่าจะมีการแก้ไปเฉพาะหน้าแล้ว ด้วยการปิดปากหลุม แต่ควรจะมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป โดยให้ผู้ที่นำเสนอปัญหาในการประชุม จัดทำเป็นเอกสารประกอบจัดส่งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 22 ม.ค.62 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะดำเนินการสรุปปัญหาที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ พร้อมเสนอให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพดำเนินการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับทราบและพิจารณาความเห็นชอบ เพื่อชี้แจ้งให้หน่วยงานนั้น ๆ นำไปพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ข้อมูลประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ได้จากการประชุมที่ผ่านมากว่า 130 ประเด็น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะรวบรวมให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา ไว้เป็นข้อมูลประกอบวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริงต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อมลรดา ชูประสิทธิ์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
15 ม.ค. 62