1.1

มูลนิธิดร.ครูชบ – ปราณี  ยอดแก้ว จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้เข้าร่วมกองทุน 

            วันนี้ ( 16 ม.ค. 62 ) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา นางสาวคอทรีหม๊ะ  หยิอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังสงขลา เป็นประธานในพิธีพิธีมอบโล่และรางวัล พร้อมเกียรติบัตร แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญ
และให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมกองทุน โดยมี ประธานมูลนิธิครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว นายกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา ส่วนราชการ คณะกรมมการและที่ปรึกษาสมาคม ตลอดจนสมาชิกกองทุน เข้าร่วม

            นางปราณี  ยอดแก้ว ประธานมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว กล่าวว่า มูลนิธิดร.ครูชบ – ปราณี  ยอกแก้ว จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกับจังหวัดสงขลาดำเนินโครงการพัฒนาคน ของจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดคุณธรรมตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 10 ซึ่งมีหลักคุณธรรมอยู่ 4 ประการ ประกอบด้วย การรักษาความสัจความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม , การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น , การอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติเรื่องความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด และการรู้จักละวางความชั่วความสุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง เพื่อให้บรรลุตามหลักปฏิบัติดังกล่าว จึงใช้กิจกรรมสวัสดิการชุมชน ตามแนวคิดสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนทั้ง 4 ประการ

            โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงมโนราห์ จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแดง พิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีไหว้ครู แสดงมุทิตาจิต และรดน้ำขอพรครู เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติครู

อมลรดา ชูประสิทธิ์/ข่าว

จิรภัฒน์ วงกระจ่าง /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

16 ม.ค. 62