1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร จังหวัดอุดรธานี

          วันนี้ (24 ม.ค. 62) ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร จังหวัดอุดรธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์ภาค 6 (จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค. 62 โดยนำสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมศึกษาวิถีชีวิตและแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านการประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายในภูมิภาคอื่นเพื่อนำมาขยายผลและ เป็นแนวทางในการพัฒนาประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้            

          ค่ายรามสูร หรือค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จังหวัดอุดรธานี เปิดให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร และเคยเป็นสถานที่ที่กองทัพสหรัฐฯ ใช้เป็นสถานีเรดาร์ในช่วงสงครามเวียดนาม (สงครามอินโดจีนครั้งที่ 2) โดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ปัจจุบันตั้งอยู่ในค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 บ้านโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม แรกเริ่มเดิมทีนั้นที่นี่เคยเป็นที่นาว่างเปล่า แต่ในปี พ.ศ. 2507 กองทัพสหรัฐฯ ก็ได้ติดต่อซื้อที่ดินผืนนี้จากชาวบ้านนามว่า นางสา ในราคา 400 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 800 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา เพื่อเป็นที่มั่นอย่างถาวรให้กับทหารอเมริกันที่เข้าร่วมสงครามเวียดนามในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งที่พักอาศัย ศูนย์กีฬา ฯลฯ และที่สำคัญคือ "สถานีเรดาร์" เพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับหน่วยต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
          

           ในส่วนของสถานีเรดาร์ ถือได้ว่าเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น 1 ใน 7 แห่งของโลก มีการจัดตั้งเสาเป็นรูปทรงวงกลม รวมทั้งหมด 48 ต้น และเรียกที่นี่ว่า 7th Radio Research Field Station (7th RRFS) หรือ Ramasun Station โดยชื่อของค่ายรามสูรนั้นมาจากล่ามชาวไทยได้เปรียบสถานีเรดาร์กับตำนานเรื่องเมขลา-รามสูร จึงได้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าค่ายรามสูร ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 กองทัพสหรัฐฯ ได้ย้ายข้าวของและอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนออกไปจากค่ายรามสูร และได้ยกให้กองบัญชาการทหารสูงสุดในสมัยนั้นเป็นผู้ดูแล ซึ่งก็ได้มอบหมายให้กับกองทัพบกเป็นผู้ดูแลไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ก็มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานชื่อค่ายทหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อค่ายกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ว่า "ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา"
           

           นอกจากสถานีเรดาร์แล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ก็ยังมีการเปิดให้เข้าเที่ยวชมอุโมงค์ใต้ดินด้วย ซึ่งที่แห่งนี้นี่เองที่ถูกสงสัยว่าเป็นคุกลับของซีไอเอ (CIA) ภายในมีลักษณะเป็นทางเดินยาวกว่า 300 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร และสูง 2 เมตร มีประตูเข้า-ออก อุโมงค์แห่งนี้ใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือเก็บอุปกรณ์สายสัญญาณสื่อสารให้รอดพ้นจากฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ด้วย เช่น อาคารบ้านพักเก่าแก่ และอาคารพิพิธภัณฑ์

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ม.ค. 62