1.1

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต

          วันนี้ (25 ม.ค. 62 ) ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีนายเชวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในวันนี้มีนายนิพนธ์  บุญญามนี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , สาธารณสุขจังหวัดสงขลา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

          ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหาสําคัญระดับประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญและได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยได้รับความร่วมมือระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติและปฏิญามอสโกปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลดลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คน

          ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลามีสถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 102 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 109 คน ผู้เสียชีวิต 9 คนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกําหนด รถที่มีอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือมอเตอร์ไซค์ทั้งนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมในภาพรวม รัฐบาลทุกยุคจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและพยายามคิดรูปแบบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม

            นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะองค์กรสนับสนุนให้บริการสาธารณะร่วมกับสำนักงานปกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา มีหน้าที่หลักในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด โดยประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์แก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนการปลอดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลาเพื่อจะขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางท้องถนนขึ้น

          ทั้งนี้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในการช่วยเหลือดูแลสอดส่องและให้ข้อมูลที่เป็นสาเหตุ ปัญหา และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ข่าว

ประชา  โชคผ่อง / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ม.ค. 61