1.1

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทย และแต่งกายผ้าไทยสวยงาม เพื่อส่งเสริม สร้างจิตสำนึก และพฤติกรรมการนิยมความเป็นไทย

           วันนี้ (25 ม.ค. 62 ) ที่ห้องการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทยและแต่งกายผ้าไทยสวยงามประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม สร้างจิตสำนึก และพฤติกรรมการนิยมความเป็นไทยโดยมีมีบุคคลและเยาวชน เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าทอพื้นเมือง จำนวน 10 คน และมอบประกาศเกียรติคุณให้บุคคลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทย และแต่งกายผ้าไทยสวยงามจำนวน 162 คน
           ผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมืองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนตั้งแต่กระบวนการผลิต การถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ผ่านลายผ้าที่มีความประณีตงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมืองถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมืองสงขลาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมความเป็นไทย มีจิตสำนึก
และพฤติกรรมการนิยมความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมืองในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ชุมชน
          ซึ่งผลตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ชุดผ้าไทย ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดสงขลา 3 ลำดับแรก ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ชุดสมิหลา ผู้ออกแบบนายประพล ชนะพล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุดผ้าขาวม้า ผู้ออกแบบ นายอิทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุดมาลัย ผู้ออกแบบนายภูวเดช แซ่ไหล

           สำหรับการจัดงานในวันนี้ นอกจากจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกรรมการส่งเสริม
การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าทอพื้นเมืองแล้ว ยังมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการผ้าไทย ผ้าทอ นิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย การแสดงแบบชุดผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมือง และการสาธิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
25 ม.ค. 62