1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมหารือคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

          วันนี้ (29 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 พร้อมขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดจัดทำโครงการโดยน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดในกรอบวงเงินไม่เกินจังหวัดละ สองแสนห้าหมื่นบาท ตามแนวทาง 2 ประเภท ได้แก่ โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำหนดให้จังหวัดจัดส่งโครงการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาภายในวันที่1 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้มีการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนของพื้นที่หมู่ที่ 2และ10 ตำบลท่าม่วง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำถวายพ่อหลวงเพื่อปวงประชาเป็นสุข ที่มีความต้องการและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความคงอยู่ในวิถีชาวบ้านของพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิม เพราะเมื่อมีฝายชะลอน้ำแล้วจะทําให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้พอเพียงตลอดทั้งปี ทั้งใช้ในการบริโภคให้ในครัวเรือน ใช้สำหรับเกษตรการทำนา
          นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา จำนวน 13,516,300 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยจำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่การขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารกิจ, กรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริตามรอยเท้าพ่อ, การเพิ่มประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ตามโครงการพระราชดำริ, กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตของคนไข้ในพระราชานุเคราะห์, กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสงขลาและกิจกรรมประชุมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
29 ม.ค. 62