1.1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เดินหน้ารณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารสู่วาระสงขลาเมืองสะอาด พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ "องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร " ประจำปี 2561 จำนวน 23 หน่วยงาน

          วันนี้ (30 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ "องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร " ประจำปี 2561 แก่องค์กร/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ "ปลอดโฟม” จำนวน 23 หน่วยงาน ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2562 พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะโฟมและพลาสติก ซึ่งสอดรับกับ 12 ประเด็นวาระพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี 2562 ในวาระสงขลาเมืองสะอาด
          นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์ลด ละ เลิก การ ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารมาตั้งแต่ ปี2557และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ผลงานที่ผ่านมาสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดสงขลาทุกแห่ง รวม 216 แห่ง เป็นพื้นที่ปลอดโฟม 100% และเสริมสร้างหน่วยงานภายนอกผ่านเกณฑ์ "ปลอดโฟม" ได้จำนวน 361 แห่ง จำแนกเป็นประเภทองค์กร 354 องค์กรและประเภทชุมชน 7 ชุมชน
         สำหรับองค์กร/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ "ปลอดโฟม" ในปี 2561 จำนวน 309 แห่ง ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณโดยนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสการตรวจเยี่ยมจังหวัดต้นแบบอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 จำนวน 17 หน่วยงาน คงเหลือหน่วยงานรอรับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 292 หน่วยงาน โดยในวันนี้กำหนดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณจำนวน 23 หน่วยงาน แก่หน่วยงานระดับจังหวัด จำนวน 7 หน่วยงานและระดับอำเภอเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
         กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาค ส่วนราชการระดับจังหวัดรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 7 หน่วยงาน จำแนกตามระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ "ปลอดโฟมระดับทอง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคเขตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, หน่วยงานผ่านเกณฑ์ “ปลอดโฟม"ระดับเงิน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลาและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลาและ หน่วยงานผ่านเกณฑ์ "ปลอดโฟม" ระดับทองแดง 1 แห่ง ได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

         กลุ่มที่ 2 เป็นองค์กรชุมชนระดับอำเภอ 285 แห่ง รับมอบโดยนายอำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง 16 องค์กร, อำเภอสทิงพระ 29 องค์กร, อำเภอจะนะ 32 องค์กร, อำเภอนาทวี 22 องค์กร 1 ชุมชน, อำเภอเทพา 38 องค์กร, อำเภอสะบ้าย้อย 22 องค์กร, อำเภอระโนด 2 องค์กร, อำเภอกระแสสินธุ์ 15 องค์กร, อำเภอรัตภูมิ 6 องค์กร, อำเภอสะเดา 8 องค์กร 1 ชุมชน, อำเภอหาดใหญ่ 32 องค์กร 2 ชุมชน, อำเภอนาหม่อม 3 องค์กร, อำเภอควนเนียง 10 องค์กร, นายอำเภอบางกล่ำ 16 องค์กร, อำเภอสิงหนคร 17 องค์กรและอำเภอคลองหอยโข่ง 1 องค์กร

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 ม.ค. 62