1.1

กกต. สงขลา เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อกฏหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ภายใต้โครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

          วันนี้ (31 ม.ค. 62) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายประยงค์ จันทรัตนะ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 และจะมีการรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวัน ที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 นั้นเป็นที่คาดกันว่า จะมีพรรคการเมืองต่างๆ สนใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่และส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก อาจจะยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง หากปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะส่งผลกระทบต่อการหาเสียงเลือกตั้งได้

         ทั้งนี้การที่สำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาได้ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสงขลาและจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญเรื่องวิชาการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง วิชาการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและวิชาการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา และดร. นิวัตน์ สวัลดิ์แก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม รวมทั้งการยอมรับในผลการเลือกตั้ง

      ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

31 ม.ค. 62