1.1

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปิดโลกอาชีพ Open House 2019 ชู 7 สาขาอาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจเติบโตและก้าวไปข้างหน้า

          วันนี้ (31 ม.ค. 62) นายศักระ กปิลกาญจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงานเปิดโลกอาชีพ 2019 ณ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมให้มีการเรียนสายอาชีวะมากขึ้น พร้อมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้เป็นอาชีพทางเลือกกับผู้เรียน สาธิตและจำหน่ายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา บริการความรู้ทางวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและจัดนิทรรศการแนะแนวการเรียนสายอาชีพของสาขางานต่างๆรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมอื่นๆของนักเรียนนักศึกษา โดยมีนายชาญ ชัยประทีปเกาะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา คณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม                 

          นายชาญ ชัยประทีปเกาะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา "สายอาชีวะ"โดยเห็นว่าผู้ที่เรียนทางด้านอาชีวะหรือด้านช่าง สาขาต่าง ๆ คือ “ผู้ทรงคุณค่าของสังคม" จากปัญหาในปัจจุบัน คือการขาดแคลนแรงงานในสายวิชาชีพ ซึ่งทางวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 ใน 7 สาขาวิชา คือ ช่างยนต์ วิชาตัวถังและสีรถยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาบัญชี ซึ่งทั้ง 7 สาขาวิชานี้ ก็อยู่ในกลุ่มที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ และอยู่ในกลุ่มสาชาวิชาที่นักเรียน นักศึกษา มีความต้องการจะศึกษาเป็นอันดับต้นในปัจจุบันนี้        

           ทั้งนี้ในยุคปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่ต่างมีเป้าหมายในการเรียนต่อสายสามัญ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ไม่ใช่สายอาชีพเป็นจำนวนมากทำให้การศึกษาในสายอาชีพ ในระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วผู้ที่จบสายอาชีพ ถ้าหากไม่ไปรับราชการ ก็สามารถทำกิจการเป็นของตนเอง หรือเป็นพนักงานจ้างของบริษัทได้เป็นจำนวนมาก ขณะที่ในภาคเอกชนต่าง ๆ กำลังต้องการกลุ่มผู้มีความรู้ในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นจำนวนมากและถือว่าผู้ที่เรียนสายอาชีพเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในสังคมและต่อประเทศชาติหลาย ๆ ครั้งที่กลุ่มเยาวชน นักเรียนที่มีความถนัดในสายอาชีพในด้านต่าง ๆ ได้ไปแข่งขันชนะเลิศสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง สถาบันการศึกษาและประเทศชาติเสมอมา

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
31 ม.ค. 62